Privacyreglement 'Emily Nijhuis – Therapie, Training, Coaching'

Klik hier om het privacyreglement als PDF te openen/downloaden.


Dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundigebehandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat het intakeformulier, aantekeningen over je hulpvraag, jouw en mijn sessieverslagen en mijn eventuele aantekeningen bij de sessies.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, zo nodig en alleen na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld huisarts, psychotherapeut, GGZ).

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • voor het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld na afronding van de therapie of bij doorverwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen;
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing, intervisie of supervisie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst WGBO wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgfactuur

Op de zorgfactuur die je ontvangt staan de volgende gegevens:

 • naam, adres en woonplaats;
 • (indien van toepassing) verzekeringsnummer van je zorgverzekering;
 • datum/data van de sessie(s);
 • een korte omschrijving van de behandeling, bijv. ‘individuele sessie’;
 • de kosten van de sessie(s).

Sommige van de gegevens worden expliciet door de zorgverzekeraars gevraagd, zodat je (indien van toepassing) deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

Verwerkersovereenkomsten

Met de bedrijven waarvan ik gebruik maak voor het bewaren van de gegevens, het verzenden van de nieuwsbrieven, het beheren van mijn formulieren en het doen van mijn administratie heb ik zgn. verwerkersovereenkomsten die hen verplichten zich te houden aan de regels van de geldende wetgeving inzake privacy (AVG).

Mocht je vragen hebben over privacy en jouw gegevens, dan hoor ik dat graag.

Emily Nijhuis, Maarsen, 18 juni 2018